The twelve-factor app

Disclaimer: Đây không phải bản dịch của 12-Factor. Đây là bản mô tả lại theo cách hiểu của cá nhân mình. Phiên bản đầy đủ của 12-Factor có thể truy cập tại đây: https://12factor.net/

12-Factor app là một phương pháp luận cho việc xây dựng các ứng dụng phân tán triển khai trên môi trường cloud, phân phối dưới dạng như một service. Cách tiếp cận này được pháp triển bởi Adam Wiggins,  co-founder của Heroku một platform-as-a-service. Mục tiêu của Wiggin là tổng hợp các thực tiễn tốt nhất để triển khai một ứng dụng trên Heroku hoặc bất kỳ nền tảng cloud nào.

12-Factor áp dụng cho ứng dụng viết bởi bất kỳ ngôn ngữ nào, sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của backing services (Database, queue, memory cache…).

Code base

Ứng dụng 12-Factor chỉ có duy nhất một codebase được theo dõi bởi version control system như Git, Mercurial hoặc Subversion nhưng sẽ có nhiều bản triển khai trên nhiều môi trường khác nhau (staging, dev, production …).

codebase-deploys
Mỗi codebase có nhiều phiên bản triển khai

Hiểu đơn giản thì nếu bạn đang có nhiều hơn 1 codebase thì nó không phải một ứng dụng mà là một hệ thống phân tán. Nhiều ứng dụng chia sẻ code giống nhau sẽ vi phạm 12-Factor. Giải pháp ở đây là đóng gói thành thư viện và sử dụng thông qua dependency manager.

Dependencies

Một ứng dụng 12-Factor cần khai báo rõ ràng các dependencies của nó. Đã qua rồi cái thời developer cần tìm kiếm các file jars/dependencies thả vào project và cố gắng biên dịch nó. Ngày nay hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có hệ thống quản lý gói cho việc phân phối các thư viện hỗ trợ. Ví dụ như NPM cho NodeJS, Pip cho Python, Maven Repositories cho Java, Rubygems cho Ruby… Những thư viện này được cài đặt thông qua một hệ thống quản lý gói có thể được cài đặt trong phạm vi toàn hệ thống (được biết đến như là “site packages”) hoặc giới hạn phạm vi trong thư mục chứa ứng dụng (được biết đến như là “vendoring” hay “bundling”).

Ứng dụng 12-Factor cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ hệ thống nào. Ví dụ: shell out đến ImageMagick hoặc curl. Mặc dù những công cụ này tồn tại trên nhiều hệ thống tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ tồn tại trên tất cả hệ thống nơi ứng dụng sẽ triển khai hoặc liệu phiên bản được tìm thấy trên hệ thống sẽ tương thích với ứng dụng. Nếu ứng dụng cần shell out đến một công cụ hệ thống thì công cụ này nên được đóng gói cùng ứng dụng.

Config

Lưu trữ cấu hình trong biến môi trường. Một cấu hình ứng dụng là mọi thứ mà có khả năng thau đổi giữa các bản triển khai (staging, production, developer….). Bao gồm:

 • Đặc tả kết nối đến cơ sở dữ liệu, memcached và các dịch vụ phía sau
 • Ủy quyền đến các dịch vụ bên ngoài như Amazon services hay Google cloud
 • Các giá trị trên mỗi triển khai ví dụ như hostname chính thức cho bản triển khai.=

Ứng dụng lưu trữ cấu hình như hằng số trong code vi phạm 12-Factor. Trên thực tế cấu hình thay đổi tùy theo phiên bản triển khai, code thì không.

Ứng dụng 12-Factor lưu cấu hình trong biến môi trường (thường viết ngắn gọn là env vars hoặc env ). Các biến môi trường dễ dàng thay đổi giữa các triển khai mà không phải thay đổi code, không giống như tệp cấu hình, chúng chỉ có nguy cơ nhỏ khong may bị đánh dấu trong code repo, và cũng không giống như tệp cấu hình tùy chỉnh, hay các cơ chế cấu hình khác ví dụ Java System Properties, chúng là theo chuẩn không thể biết của ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành.

Backing services

Một backing services là bất kỳ một service nào mà ứng dụng này sử dụng qua mạng như một phần của hoạt động bình thường. Backing services bao gồm các local service hoặc từ bên thứ ba như cơ sở dữ liệu, message queues, cache services.

Mỗi một backing service là một resource. Ví dụ: một cơ sở dữ liệu MySQL là một resource, hai cơ sở dữ liệu MySQL (shardung at the application layer) được xác định là 2 resources riêng biệt. Ứng dụng 12-Factor coi những cơ sở dữ liệu này như những tài nguyên đính kèm, giảm thiểu sự phụ thuộc của chúng với phiên bản triển khai của ứng dụng.

attached-resources
Một phiên bản production được gắn vào 4 backing services

Resource có thể gắn vào hoặc tách ra từ các bản triển khai nếu muốn. Ví dụ nếu CSDL của ứng dụng bị lỗi, người quản trị có thể chuyển sang một CSDL khác mà không cần thay đổi bất kỳ dòng code nào.

Build, release, run

Ứng dụng 12-Factor có 3 giai đoạn chính: build, release, run.

 • Build là quá trình compile code từ VCS và đóng gói thành một phiên bản ứng dụng.
 • Giai đoạn release là khi kết hợp bạn build có được từ trước cùng với các cầu hình cần thiết của ứng dụng. Sẵn sàng cho việc triển khai trên môi trường thực tế.
 • Giai đoạn run là khi ứng dụng đã triển khai và hoạt động trên môi trường thực tế.
release
Compile code -> build sau đó kết hợp với cấu hình tạo ra 1 bản release

Mọi bản phát hành luôn có một ID duy nhất. Có thể sử dụng timestamp phát hành như 2019-21-03-16:11:03 hoặc một số tự nhiên tăng dần như v1001. Bất kỳ thay đổi nào đến bản build (ví dụ: bug fixes) cũng cần một bản release mới.

Processes

Thực thi ứng dụng như một hoặc nhiều tiến trình phi trạng thái. Các tiến trình theo 12-Factor thì không có trạng thái và không chia sẻ bất kỳ thứ gì. Bất kỳ dữ liệu cần được duy trì phải được lưu ở một backing service, thông thường là CSDL.

Dữ liệu phiên làm việc (session state) nên được lưu trữ thông qua một backing service có time-based expiration. Ví dụ: Hazelcast, Redis, Memcached

Port binding

Ứng dụng 12-Factor không bao gồm web server mà thay vào đó sử dụng giao thức HTTP như một service bằng cách binding đến một cổng và lắng nghe request đến cổng đó. Điều này đảm bảo ứng dụng hoàn toàn khép kín và không dựa vào một web server cụ thể.

HTTP không phải là dịch vụ duy nhất có thể sử dụng port binding. Hầu như bất kì kiểu server software nào cũng có thể chạy thông qua tiến trình binding port và chờ request đến cổng này. Ví dụ: Redis, Memcached

Concurrency

Trong ứng dụng 12-Factor các loại công việc khác nhau được xử lý bởi các tiến trình khác nhau. Các tiến trình trong ứng dụng 12-Factor lấy các gợi ý mạnh mẽ từ mô hình tiến trình của unix cho các dịch vụ daemon đang chạy. Sử dụng mô hình này, nhà phát triển có thể kiến trúc ứng dụng của họ để xử lý các workload đa dạng bằng cách gán mỗi kiểu công việc cho một kiểu tiến trình. Ví dụ, các HTTP request có thể được xử lý bởi các tiến trình web, và các task (nhiệm vụ) chạy nền thời gian dài được xử lý bởi một tiến trình worker.

process-types
Scale thể hiện tiến trình đang chạy. Work load thể hiện các kiểu của tiến trình

Về cơ bản ứng dụng 12-Factor phải có khả năng mở rộng theo chiều ngang, áp dụng các tiến trình phi trạng thái, không chia sẻ ứng dụng có thể mở rộng liên tục.

Disposability

Tiến trình của ứng dụng 12-Factor cần có tính sẵn sàng có nghĩa là có thể bậ hặc tắt khi có thông báo tại một thời điểm nào đấy. Điều này dễ dàng cho việc mở rộng, triển khai nhanh chóng khi thay đổi code hoặc cấu hình.

Các tiến trình nên cố gắng giảm tối đa thời gian khởi động. Lý tưởng là một tiến trình mất vài giây tính từ lúc khởi động đến khi sẵn sáng nhận request và job.

Dev/prod parity

Tính tương đồng giữa các phiên bản. Giữ môi trường development, staging và product ion giống nhau nhất có thể. Trong lịch sử, đã có những lỗ hổng thực tế giữa development và production. Ứng dụng 12-Factor được thiết kế để triển khai liên tục bằng việc giảm thiểu khoảng cách giữa development và production.

 • Developer có thể viết code và triển khai ngay sau đó.
 • Developer viết code chịu trách nhiệm deploy và theo dõi trong môi trường production.
 • Giữa môi trường development và production giống nhau nhất có thể. Ví dụ sử dụng docker.

Logs

Theo 12-Factor log là một luồng các sự kiện được sắp xếp theo thứ tự thời gian thu thập từ các luồng đầu ra của toàn bộ các tiến trình đang chạy và các backing services. Quá trình này diễn ra liên tục miễn là ứng dụng còn đang hoạt động.

Một ứng dụng 12-Factor không chịu trách nhiệm định tuyến hoặc lưu trữ dòng dữ liệu đầu ra của nó. Nó không cố gắng ghi hay quản lý các logfile. Thay vào đó mỗi tiến trình đang chạy sẽ ghi trực tiếp luồng sự kiện của nó, không sử dụng bộ đệm (unbuffered) tới stdout.

Developer có thể view log trên terminal hoặc điều hướng tới log collector. Ví dụ: Logplex, Fluentd, Logstash…

Admin processes

Chạy các task admin/management như các tiến trình one-off (một lần).

Processes formation là một loạt các tiến trình mà được sử dụng để thực hiện công việc thường lệ của app (ví dụ xử lý các web request) khi nó chạy. Các nhà phát triển sẽ thường thực hiện các task mang tính quản trị hoặc bảo trì cho ứng dụng. Ví dụ:

 • Database migration, backup.
 • Run shell console
 • Run script

 

Chuẩn hóa vector

Ta có vector x và y. Phép nhân hoặc chia làm thay đổi chiều dài của vector mà không ảnh hướng đến phương và hướng. OK, câu hỏi ở đây là làm thế nào chúng ta biết được chiều dài của một vector? Nếu biết trước các thành phần (x và y).

Hiểu được cách tính chiều dài (hay còn gọi là độ lớn) của vector là vô cùng quan trọng và hữu ích.

9150ff25c140f6abd6da845d59533880324158a9

Chiều dài hoặc độ lớn của vector v được ký hiệu là ss_15

Hình vẽ trên cho thấy mũi tên nối 2 điểm x,y tạo thành một tam giác vuông. Các cạnh bên là các thành phần với cạnh huyền chính là mũi tên. Với tam giác vuông này chúng ta có thể áp dụng công thức của nhà toán học Pythagoras mô tả mối quan hệ giữa các cạnh và cạnh huyền trong một tam giác vuông.

Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bao giờ cũng bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.

f400c601f9a8be82ce642b4d0fc6f4962802bbd9

Áp dụng công thức trên ta có mã hiện thực như sau:

/**
 * Compute magnitude of vector
 */
public double length() {
  return Math.sqrt(dX * dX + dY * dY);
}

Việc tính toán được độ lớn của vector mở ra nhiều khả năng, đầu tiên là chuẩn hóa vector. Trong một số trường hợp ta chỉ quan tâm đến hướng của vector đó mà bỏ qua độ lớn của nó. Với trường hợp như vậy ta thay đổi độ lớn của vector đó về 1. Những vector có tính chất như trên ta gọi chúng là vector đơn vị. 

6ade290db694921cc465883fb070d8a1dbb3447e

Ta chuẩn hóa vector bằng cách chia mỗi thành phần cho độ lớn cuả nó. Kí hiệu làss_18:

ss_17

/**
 * Normalize a vectors length....
 *
 * @return normal vector
 */
public Vector normalize() {
  Vector vn = new Vector();

  double length = Math.sqrt(this.dX * this.dX + this.dY * this.dY);
  if (length != 0) {
    vn.dX = this.dX / length;
    vn.dY = this.dY / length;
  }
  return vn;
}

Tích vô hướng hai vector

Giả sử ta có 2 vector
ss_8

ss_10

tích vô hướng của hai vector này (hay còn gọi là dot product vì được biểu diến bằng một dấu chấm) được tính bởi công thức sau:

ss_19

Bằng việc áp dụng các phương pháp hình học, ta chứng minh được mối quan hệ giữa tích vô hướng và góc giữa các vector này như sau:

ss_20

Dựa theo công thức trên, ta có thể suy ra một số đặc điểm của 2 vector khi có tích vô hướng của chúng:

 • Nếu ss_22 : 2 vector vuông góc với nhau.
 • Nếu ss_23 : góc giữa 2 vector nhỏ hơn 90 độ.
 • Nếu ss_24: góc giữa 2 vector lớn hơn 90 độ.

Giả sử ta có 2 vector
ss_8

ss_10

tích vô hướng của hai vector này (hay còn gọi là dot product vì được biểu diến bằng một dấu chấm) được tính bởi công thức sau:

ss_19

Bằng việc áp dụng các phương pháp hình học, ta chứng minh được mối quan hệ giữa tích vô hướng và góc giữa các vector này như sau:

ss_20

Dựa theo công thức trên, ta có thể suy ra một số đặc điểm của 2 vector khi có tích vô hướng của chúng:

 • Nếu ss_22 : 2 vector vuông góc với nhau.
 • Nếu ss_23 : góc giữa 2 vector nhỏ hơn 90 độ.
 • Nếu ss_24: góc giữa 2 vector lớn hơn 90 độ.

Java concurrency (multi-threading)

1. ExecutorService

ExecutorService là một framework sinh ra với mục đích đơn giản hóa việc thực thi các task theo cơ chế bất đồng bộ. Về cơ bản ExecutorService tự động khởi tạo thread pool và cung cấp các API cho phép developer assigning task tới pool.

ExecutorService không tự động destroyed khi không có task nào thực thi. Nó sẽ alivewait for new work. Điều này cũng hữu ích trong một số trường hợp khi số lượng task là không cố định và không biết trước tại thời điểm compile. VD: 1 program SocketServer.

Trong các trường hợp khác sẽ không thể kiểm soát khi chương trình đã thực thi xong nhiệm vụ nhưng không thể dừng lại chỉ bởi ExecutorService  vẫn alive và tiếp tục wait for new work. Để tránh trường hợp này java cung cấp 2 API là shutdown() và shutdownNow()

shutDown() sẽ dừng việc tiếp nhận các task mới và shut down hoàn toàn sau khi những submitted task được thực thi.

shutdownNow() sẽ ngay lập tức destroy ExecutorService và trả lại danh sách các task đang đợi để thực thi. Developer cần quyết định sẽ làm gì với những task này.

Oracle khuyến cáo sử dụng cả 2 phương thức shutdown của ExecutorService. Sử dụng shutdown() trước để vô hiệu hóa việc tiếp nhận các task mới. Đợi trong 1 khoảng thời gian nhất định để toàn bộ các task được thực thi. Sau quãng thời gian này thực hiện lệnh shutdownNow()

 void shutdownAndAwaitTermination(ExecutorService pool) {
  pool.shutdown(); // Disable new tasks from being submitted
  try {
   // Wait a while for existing tasks to terminate
   if (!pool.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS)) {
    pool.shutdownNow(); // Cancel currently executing tasks
    // Wait a while for tasks to respond to being cancelled
    if (!pool.awaitTermination(60, TimeUnit.SECONDS))
      System.err.println("Pool did not terminate");
   }
  } catch (InterruptedException ie) {
   // (Re-)Cancel if current thread also interrupted
   pool.shutdownNow();
   // Preserve interrupt status
   Thread.currentThread().interrupt();
  }
 }

awaitTermination(long timeout, TimeUnit unit) sẽ block thread cho đến khi toàn bộ task được thực thi sau lệnh shutdown()  hoặc khi hết thời gian đã định trước.

2. Futures and Callables

Trong trường hợp thread cần trả về 1 kết quả chúng ta cần implement interface  java.util.concurrent.Callable. Callable object cho phép trả về một giá trị sau khi task hoàn thành.  Sau khi submit object Callable tới ExecutorService sẽ nhận lại một object type java.util.concurrent.Future cho phép chờ lấy kết quả hoặc kiểm tra trạng thái thực thi task.

Callable<Long> task = new SampleCallable();
  Future<Long> result = executorService.submit(task);

  // A special blocking method
  // Calling the get() method while the task is still running will
  // cause execution to block until the task is properly executed and
  // the result is available.
  logger.debug("Result {}", result.get());
}

JVM Ecosystem Report 2018

Công ty Snyk và Java Magazine vừa mới công bố bản báo cáo về JVM Ecosystem. Hơn 10k developer từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia khảo sát. Có rất nhiều điều thú vị trong bản report này.  Chi tiết của report có thể download tại đây

1. Which Java vendor’s JDK do you use in production for your main applications?

2018-10-18-14-00-snyk.io

Dễ hiểu khi có tới 70% developers lựa chọn Oracle JDK tuy nhiên điều này có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi Oracle chính thức yêu cầu commercial license để sử dụng Java SE

6. Which IDE do you develop with?

ide-popularity-intellij-idea-eclipse-netbeans

Có thể thấy sự hiện diện của Visual Studio Code ở đây mặc dù chỉ 1%. Hơi bất ngờ khi vẫn còn tới 3% developer sử dụng vi/vim/Emacs/etc để làm việc. Mình có dùng notepad để coding một thời gian hồi còn đi học. Đúng là một ác mộng

9. Do you use static security tools in your testing?

do-you-use-static-security-tools-in-your-testing_-1

72% developers không sử dụng security tools khi kiểm thử. Có lẽ Synk không thích điều này :).  Snyk.io là công ty về network security, phát triển các công cụ chịu trách nhiệm giám sát, phát hiện sớm các lỗ hổng từ những dependencies mà developer sử dụng trong project.

10. Which CI server do you use?

ci-tool-popularity-jenkins-bamboo-teamcity

Continuous integration gần như đã trở thành tiêu chuẩn trong phát triển phần mềm. Việc tích hợp CI cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều tuy nhiên vẫn có đến 21% developers không sử dụng CI trong dự án.

12. Which code repository do you use for your main project?

code-repository-popularity-github-bitbucket-gitlab

Trái với suy nghĩ của mình Github không dẫn đầu thị phần repository hosting service. Không rõ việc Microsft mua lại Github có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng repository của developer không?

30. How old are you?

how-old-are-you

 

Lambda Expression

First snippets

List names = Arrays.asList("Nguyen Thi A", "Tran Thi B", "Le Thi C");

for (String name : names) {
  if (name.contains("Tran"))
    System.out.println(name);
}

And

List names = Arrays.asList("Nguyen Thi A", "Tran Thi B", "Le Thi C");

Predicate predicate = s -> s.contains("Tran");
names.stream().filter(predicate).forEach(System.out::println);

It’s an example filter use Predicate

Create data use Supplier

Supplier supplier = () -> (int) (Math.random() * 1000);
for (int i = 0; i < 10; i++)
  System.out.println(supplier.get());

Performs operation on the give argument with Consumer

Consumer c = (x) -> System.out.println(x + 100);
Consumer c2 = (x) -> System.out.println(x + 1);
c.accept(123);
c.andThen(c2).accept(100);

Represents a function that accepts one argument and produces a result.

Function<String, Integer> toInt = Integer::parseInt;
int val = toInt.apply("4");
System.out.println(val);

 

Difference between Sharding And Replication on MongoDB

Replica-Set means that you have multiple instances of MongoDB which each mirror all the data of each other. A replica-set consists of one Master (also called “Primary”) and one or more Slaves (aka Secondary). Read-operations can be served by any slave, so you can increase read-performance by adding more slaves to the replica-set. But write-operations always take place on the master of the replica-set and are then propagated to the slaves, so writes won’t get faster when you add more slaves.

Replica-sets also offer fault-tolerance. When one of the members of the replica-set goes down, the others take over. When the master goes down, the slaves will elect a new master. For that reason it is suggested for productive deployment to always use MongoDB as a replica-set of at least three servers, two of them holding data (the third one is a data-less “arbiter” which is required for determining a new master when one of the slaves goes down).

Sharded Cluster means that each shard of the cluster (which can also be a replica-set) takes care of a part of the data. Each request, both reads and writes, is served by the cluster where the data resides, This means that both read- and write performance can be increased by adding more shards to a cluster. Which document resides on which shard is determined by the shard key of each collection. It should be chosen in a way that the data can be evenly distributed on all clusters and so that it is clear for the most common queries where the shard-key resides (example: when you frequently query by user_name, your shard-key should include the field user_name so each query can be delegated to only the one shard which has that document).

The drawback is that the fault-tolerance suffers. When one shard of the cluster goes down, any data on it is inaccessible. For that reason each member of the cluster should also be a replica-set. This is not required. When you don’t care about high-availability, a shard can also be a single mongod instance without replication. But for production-use you should always use replication.

So what does that mean for your example?
              Sharded Cluster       
       /          |          \
   Shard A         Shard B         Shard C
    / \           / \           / \
+-------+ +---------+  +-------+ +---------+  +-------+ +---------+
|Primary| |Secondary|  |Primary| |Secondary|  |Primary| |Secondary|
| 25GB |=| 25GB  |  | 25 GB |=| 25 GB  |  | 25GB |=| 25GB  |  
+-------+ +---------+  +-------+ +---------+  +-------+ +---------+

When you want to split your data of 75GB into 3 shards of 25GB each, you need at least 6 database servers organized in three replica-sets. Each replica-set consists of two servers who have the same 25GB of data.

You also need servers for the arbiters of the three replica-sets as well as the mongos router and the config server for the shard. The arbiters are very lightweight and are only needed when a replica-set member goes down, so they can usually share the same hardware with something else. But Mongos router and config-server should be redundant and on their own servers.

It’s copy from stackexchange.The source here: http://dba.stackexchange.com/questions/52632/difference-between-sharding-and-replication-on-mongodb

Java Quiz

Question 1. Given this code fragment:

List<String> vitamins = new ArrayList<>();
vitamins.add("A");
vitamins.add("B12");
vitamins.add("C");
vitamins.set(1,"B");
vitamins.add(1,"D");
System.out.println(vitamins);

What is the result?

a. [A, D, B, C]

b. [A, D, C]

c. [D, B, C]

d. [D, B12, C]

Question 2. Given this code fragment:

1. class Engine { }
2. public class App {
3.   public static void main(String[] args) {
4.    Engine e = new Engine();
5.    Engine e1 = e;
6.    e = null;
7.   } 
8. }

Which statement is true about this code?

a. It creates an object and the object is eligible for garbage collection.

b. It creates an object and the object is not eligible for garbage collection.

c. It creates two objects: e and e1. The e object is eligible for garbage collection.

d. It creates two objects and both the objects are not eligible for garbage collection.

Question 3. Given this code fragment:

  double wage = 2.0;
  int weekDays = 5;
  long monDays = weekDays * 4;
  long yearDays = monDays * 12L;
  long totalWage = yearDays * wage; // line n4

Which modification enables the code to compile?

a. Replace line n1 with double wage = 2;
b. Replace line n2 with long monDays = weekDays * 4L;
c. Replace line n3 with long yearDays = monDays * 12;
d. Replace line n4 with long totalWage = yearDays * (long) wage;

Imported tables are not showing up in phpmyadmin

I have imported a .sql file as you did and then I went to phpmyadmin, selected the database and surprise: No tables in the database, but I went to mysql command line and did a SHOW TABLES and they do exist.

So this is what happened in my case, the original database had some VIEWS defined by a user that did not exist in my computer’s mysql users.
Example:

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=admin@% SQL SECURITY DEFINER VIEW cantidades AS select (…)

The user phongtn@% was available on the original server from where I’ve exported the database, but not on my computer.

So the fix to this solution was either to add that user, or to drop the views and create them again with a existing user.I have choosen the second option:

DROP VIEW cantidades;
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=root@localhost SQL SECURITY DEFINER VIEW cantidades AS select (…)

Monitor progress of data

The pv command allows you to see the progress of data through a pipeline.
Because default pv command is not installed. Type the following:

#yum install pv

Ok, try this:

pv dumpfile.sql | mysql -uxxx -pxxx dbname

will show a progress bar as the program runs.

Sample output:

[root@server5]# pv mysql-chicken_war.30-10-2013-14_00_01 | mysql -uroot -p chicken_war
Enter password:
718MB 0:05:21 [2.23MB/s] [=================================================>]100%

Ok, try to login to phpMyadmin. Hmmm, I cant see any tables?
Back to sql command. Type the following:

mysql> show tables;

mysql> SELECT table_name FROM information_schema.tables where table_schema = DATABASE();

Sample output:

ERROR 1143 (42000): SELECT command denied to user ”@’localhost’ for column ‘xxxx’ in table ‘xxxx’

I can see has problem with permission on column ‘xxx’. Try to fix it, problem solved.

Enjoy!

MYSQL: GETTING ROW POSITION IN RESULT SET

In some cases we want to know position of specific row in result set. For example when we use pagination and want to know on which page specific element is. If we don’t use ORDER BY with non-unique field, we can use simple query:

SELECT COUNT(*) FROM TABLE WHERE id <= ELEMENT_ID

The result will be position of element with id equal to ELEMENT_ID, assuming that result is ordered by id field. If we use other field in ORDER BY, we have to change WHERE clause, for instance:

SELECT COUNT(*) FROM TABLE r WHERE creation_time >= ELEMENT_CREATION_TIME_FIELD ORDER BY creation_time DESC

Note that in WHERE clause greater-equal is used instead of less-equal, because DESC instead of ASC (default) is used.

Unfortunately this approach won’t work when we use ORDER BY with non-unique field. In that case we have to use MySQL user variable.

Example: getting row position for row identified by specified id.

SET @i = 0;
SELECT POSITION FROM (
  SELECT id, @i:=@i+1 AS POSITION
  FROM TABLE ti
 ) t WHERE id=ID

Caution: if you use PHP, remember that you have to execute two queries, first for SET and second for SELECT one.
If you want to use SELECT query more than once, remember to set i variable each time.

As you can see above – trick is about incrementing i variable on each row, and fetching position of interesting row.

We can also use this technique when result set is ordered.
Example: getting row position for row identified by specified id in ordered query

SELECT POSITION FROM (
  SELECT id, @i:=@i+1 AS POSITION
  FROM TABLE ti
  ORDER BY creation_time DESC
 ) t WHERE id = ID;

Another thing we can achieve is getting row located on specified position.
Example: Getting row located on position 2

SELECT id FROM (
  SELECT id, @i:=@i+1 AS POSITION
  FROM TABLE ti
  ORDER BY creation_time DESC
 ) t WHERE POSITION = 2;